Financieel beleid is een belangrijk agendapunt voor het voortbestaan en de verdere groei van Muziekvereniging Ontwaakt. Via verschillende peilers houden wij onze vereniging financieel gezond. Dit kan om particuliere bijdrages gaan, maar ook om structurele sponsoring. De volgende peilers zijn hierin van belang.

Donateurs

Naast de Club van Zestig zijn ook de donateurs voor onze vereniging van groot belang. Zij zorgen naast morele ook financiële steun. Naast alle donateurs uit Hattem hebben wij ook donateurs uit o.a. Amsterdam, Lelystad, Munchen en zelfs uit Canada. Dat de bijdrage van al deze donateurs een belangrijke positie inneemt in de begroting mag duidelijk zijn, maar er kunnen altijd nog meer donateurs bij.

Wilt u donateur van Ontwaakt worden? Neem dan contact op met Dineke Schoonhoven of de penningmeester van Ontwaakt (zie contactpagina). Om administratieve redenen hebben wij het minimum bedrag voor donatie vastgesteld op 5,00 euro.

Sponsoring

Voor een verenging als Ontwaakt is het hebben van sponsors belangrijk, zo niet onmisbaar om een gezond financieel fundament te hebben voor langere tijd. Hiervoor is Ontwaakt zeer actief bezig met het onderhouden van sponsorcontracten en zijn wij daarnaast altijd op zoek naar bedrijven die ons structureel willen ondersteunen.

Voor meer informatie over sponsorschap kunt u contact opnemen met Marianne van Raalte (via penningmeester@ontwaakthattem.nl).

Club van Zestig

Tijdens de algemene ledenvergadering in januari van het jaar 1999 kwam de oprichting van een supportersvereniging aan de orde. Een aantal leden van de vereniging heeft dat idee opgepakt om nader uit te werken en vervolgens een groep mensen bijeen gekregen die de plannen wilden ondersteunen. Op 5 november 1999 is “Stichting Club van Zestig Ontwaakt” opgericht. De naam komt voort uit de oorspronkelijke inleg van 60 gulden per jaar. Deze stichting steunt uitsluitend Ontwaakt, zonder invloed te willen of kunnen uitoefenen op het beleid van de vereniging. Om het eenvoudig te houden hanteren we bij Ontwaakt sindsdien de roepnaam: Club van Zestig.

De Club van Zestig ondersteunt Ontwaakt financieel met als prioriteit de jeugd, onder het motto ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Door het inzamelen van geld en het aannemen van schenkingen bouwt de stichting een kapitaal op dat vooral geïnvesteerd wordt in de jeugd van de vereniging. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van de opleiding, in de aanschaf of vervanging van instrumenten of het ondersteunen van een jeugdevenement. Veel is mogelijk.

Voor een bedrag van € 2,50 per maand of € 30,- per jaar, kunt ook U deelnemer zijn van de Club van Zestig. Door deel te nemen aan de Club van Zestig stimuleert u de jeugd in aanraking te komen met muziek maken en dat hopelijk te blijven doen bij Ontwaakt. Meld u daarom aan als deelnemer van de Club van Zestig, zodat we ons samen in kunnen zetten voor de jeugd.

Wilt u lid worden van de Club van Zestig, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Marloes Olthof via Clubvan60ontwaakt@gmail.com